VR201.1 - Powłoki proszkowe IGP z efektem
perłowym na bazie miki

Stosowanie farb proszkowych IGP z efektem, wyprodukowanych w technologii Mica- lub Premium.

Wprowadzenie

Farby proszkowe z efektem perłowym na bazie miki są zdecydowanie bardziej wymagające pod względem aplikacji niż zwykłe farby proszkowe bez efektu. W przypadku stosowania tych farb obowiązuje zasada: im ciemniejsza farba proszkowa z efektem, im większy udział efektu, im drobniejszej granulacji środki odpowiedzialne za efekt, tym wyższe wymagania w zakresie aplikacji.

Podczas stosowania farb proszkowych z efektem, istotny wpływ na rezultat powlekania mają układ instalacji lakierniczej i parametry procesu. Popełniane błędy prowadzą do różnic w kolorze i efekcie, a także do niejednolitego efektu powlekania.

Niniejsza instrukcja stosowania VR 201.1 została przygotowana w celu wsparcia użytkowników podczas aplikacji farb proszkowych IGP z efektem.

Powłoki proszkowe IGP z efektem występują w pięciu głównych kategoriach aplikacji, od * do *****. Gwiazdki na etykiecie opakowania farby proszkowej wskazują klasę aplikacji produktu.

Organizacja projektu

Jeżeli powlekane elementy konstrukcyjne zabudowane są bezpośrednio obok siebie, zalecamy określić ilość farby proszkowej potrzebną do
pokrycia całego zlecenia, z uwzględnieniem dodatkowej ilości na wykonanie wszystkich powłok farbą z jednej partii. Pozwoli to zminimalizować różnice w kolorze i efekcie podczas powlekania elementów sąsiadujących ze sobą podczas eksploatacji. Doświadczenia pokazały, że w przypadku aplikacji z użyciem urządzeń różnych producentów (ze względu na odmienne charakterystyki generatorów wysokiego napięcia) osiągane są różne rezultaty odnośnie koloru i efektu.
Parametry elektrostatyki, takie jak wartość nastawionego wysokiego napięcia, ustawienie ograniczenia prądu (µA) lub zastosowanie pierścieni odprowadzających jony, a także aplikacja farb proszkowych z efektem przy przeciwnej polaryzacji (Tribo: polaryzacja dodatnia, Korona: polaryzacja ujemna) – mają znaczący wpływ na uzyskiwany kolor i efekt.
Dodatkowy wpływ na rezultat powlekania ma kabina lakiernicza. W przypadku kabin z tworzywa sztucznego i kabin szklanych – w przeciwieństwie do kabin stalowych – izolujące ściany kabiny uniemożliwiają odpływ ładunków elektrostatycznych. W rezultacie prowadzi to do różnic w kolorze i efekcie.
Należy unikać aplikacji jednego zamówienia w różnych kabinach. Podczas nakładania określonej partii nie wolno zmieniać parametrów aplikacji w instalacji lakierniczej. Raz ustalone, optymalne ustawienia instalacji lub parametry aplikacji powinny być zapisane i bezwzględnie wykorzystywane. Procedurę tę należy powtarzać także podczas powlekania w ramach kolejnych zamówień uzupełniających.
Szczególnie zalecamy wykonywanie próbek granicznych w celu sprawdzenia zgodności z zamówionym odcieniem (kontrola wejściowa), a także w celu monitorowania odcienia i wyglądu efektu podczas produkcji. Kontrola w celu ustalenia wszelkich odchyleń od granic tolerancji na powlekanych elementach musi być przeprowadzona w odpowiednim oświetleniu przed wysyłką (kontrola wyjściowa). Jeśli nie można uniknąć powlekania w różnych zakładach lub jeśli geometria detali stwarza wysokie wymagania w procesie aplikacji, zalecamy stosowanie efektowych powłok proszkowych z serii IGP-Effectives®

Aplikacja

Zawsze należy wybierać powlekanie automatyczne zamiast ręcznego. Konieczną aplikację ręczną w trybie półautomatycznym należy zasadniczo ograniczyć do niezbędnego powlekania wstępnego trudnych do pokrycia powierzchni. Ze względu na nierównomierną aplikację farby proszkowej podczas powlekania w trybie ręcznym, należy liczyć się z różnicami w kolorze i efekcie, a także z możliwością powstawania smug.
Dlatego powlekanie w trybie ręcznym należy koniecznie dostosować do rezultatów powlekania w trybie automatycznym. W przypadku detali pokrywanych obustronnie (np. profili), należy główne powierzchnie widoczne powlekać jako ostatnie.
Do aplikacji farb proszkowych z efektem perłowym na bazie miki zalecamy wykorzystanie pistoletów typu Korona z ładowaniem elektrostatycznym o polaryzacji ujemnej, bez pierścieni odprowadzających jony. W przypadku powlekania w trybie z długim skokiem manipulatora, szybkość urządzeń podających należy dostosować do szybkości transportu (dostosowany przebieg sinusoidalny pistoletów. W przypadku powlekania przy wykorzystaniu manipulatorów z krótkim skokiem, wysokość skoku należy dostosować do odstępów pomiędzy pistoletami (zharmonizowane punkty zwrotne pistoletów). W zależności od produktu, odstępy pomiędzy detalem a pistoletem podczas powlekania mogą wynosić od 300 do 450 mm.

Odzysk

Podczas odzyskiwania farby proszkowej może dojść do nagromadzenia pigmentu efektowego, w przypadku odzysku filtrowego lub do redukcji pigmentu efektowego w przypadku odzysku cyklonowego. W instalacjach lakierniczych z systemem odzysku opartym na cyklonie, najdrobniejsze cząsteczki farby proszkowej i cząsteczki odpowiedzialne za efekt nie są zawracane, są traktowane jako zanieczyszczenia i stale usuwane.
Taka separacja skutkuje zmianą proporcji efekt–kolor podstawowy. Aby podczas powlekania wykluczyć zmiany w kolorze spowodowane utratą efektu, aplikacja farb proszkowych z efektem perłowym na bazie miki może odbywać się tylko w trybie stratnym, bez odzysku. Podczas automatycznego powlekania z wykorzystaniem określonej wielkości partii można dodać pewną ilość farby z odzysku, w zależności od klasyfikacji odcienia. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli na końcu tego dokumentu.
W takim przypadku zalecamy przygotowanie próbek granicznych przed rozpoczęciem produkcji i wykorzystanie w całym procesie produkcyjnym, aby kontrolować odcień i efekt. Jeśli odcień i efekt różnią się, należy odpowiednio zwiększyć proporcję świeżej farby proszkowej.
Zalecamy, aby przed rozpoczęciem powlekania dodać do świeżej farby proszkowej część farby z odzysku.. Pozwala to na używanie stabilnej mieszanki świeżego świeżej i odzyskowej farby proszkowej już od pokrycia pierwszego detalu.
Jeśli wymagane są bardzo wysokie standardy stabilności wyglądu efektu lub jeśli skomplikowana geometria powlekanych elementów sprawia, że prawdopodobna jest niska efektywność nakładania, zalecamy użycie IGP-Effectives®.
Specjalna produkcja tego rodzaju farby umożliwia wykorzystanie do 90% odzyskowej farby proszkowej.

Konserwacja i czyszczenie instalacji lakierniczej

Aby zapewnić powtarzalność rezultatów powlekania osiąganych na danej instalacji lakierniczej, należy w odpowiednich odstępach czasu wykonywać zalecane przez producenta prace konserwacyjne, polegające na wymianie zużywających się części. Kontrolę różnych funkcji np. napięcia ładowania, należy wykonywać w regularnych odstępach czasu.

Zawieszenie detali

Przed rozpoczęciem powlekania należy określić sposób zawieszenia pokrywanych detali (poziome lub pionowe). Odstępy pomiędzy powlekanymi elementami w obrębie zawieszki oraz odstępy pomiędzy zawieszkami powinny być możliwie małe i równomierne. W przypadku dużych odstępów pomiędzy zawieszkami zaleca się automatyczne włączanie i wyłączanie napylania pistoletów za pomocą systemów rozpoznawania detali. Ponadto należy w miarę możliwości zapewnić, aby podobne elementy były zawsze pokrywane razem.

Utwardzanie

Należy unikać różnych temperatur utwardzania i różnic prędkości nagrzewania detali. Ponadto grubo i cienkościenne elementy muszą być powlekane oddzielnie. Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych parametrów utwardzania.

Uziemienie

Podczas aplikacji farb proszkowych z efektem perłowym na bazie miki należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczne uziemienie. Zagwarantuje to stabilność uzyskanego koloru i efektu.

Obowiązująca dokumentacja

Informacje techniczne:

  • TI 106 Zalecenia dotyczące czyszczenia powierzchni z efektem perłowym na bazie miki
  • TI 000 Klasyfikacja powłok proszkowych z efektem

Zalecenia dotyczące aplikacji farb proszkowych IGP z efektem perłowym na bazie miki

Podane wartości są jedynie wartościami zalecanymi. W przypadku aplikacji farb proszkowych z efektem perłowym na bazie miki, należy każdorazowo dostosować parametry urządzeń lakierniczych do produktu, przeznaczonego do powlekania.