VR207 - IGP-DURA®xal

Głęboko matowy system farb proszkowych do zastosowań architektonicznych i przemysłowych

Wprowadzenie

IGP-DURA®xal to głęboko matowy dekoracyjny system farb proszkowych, oferowany w odpornej na działanie warunków atmosferycznych jakości architektonicznej, jako seria „4201” (certyfikat Qualicoat klasa 2), a także w odpornej na warunki atmosferyczne jakości przemysłowej jako seria „4601” – każdorazowo w wersji zwykłej farby proszkowej bez efektu lub z efektem perłowym na bazie miki. W celu zapewnienia optymalnej stabilności podczas aplikacji, farby proszkowe z efektem IGP-DURA®xal, są w ramach bondowania poddawane dodatkowemu procesowi produkcyjnemu, podczas którego bardzo drobne pigmenty efektowe są wiązane z cząsteczkami farby proszkowej.

Kolor

Jeżeli wymagania dotyczące koloru i równomiernego efektu są bardzo wysokie, a powlekane elementy konstrukcyjne zabudowywane są bezpośrednio obok siebie, zalecamy wyznaczyć ilość proszku potrzebną do pokrycia całego zlecenia z uwzględnieniem dodatkowej ilości na wykonanie wszystkich powłok farbą z jednej partii. Gwarantuje to jednakowy kolor i efekt podczas powlekania całego zlecenia.

Przygotowanie powierzchni

W zależności od procesu przygotowania powierzchni, należy na bieżąco sprawdzać i ściśle przestrzegać zalecanych parametrów procesu podczas stosowania IGP-DURA®xal. Czas trwania cyklu na linii przygotowania powierzchni – szczególnie w przypadku procesu płukania – nie może być za krótki. Tylko wtedy, głęboko matowa charakterystyka powierzchni farby proszkowej, nie zostanie zaburzona przez zanieczyszczenia powstałe podczas przygotowania powierzchni lub przez niedostateczny proces płukania.

Aplikacja

Aplikacja farb proszkowych IGP-DURA®xal może odbywać się z wykorzystaniem dostępnych na rynku pistoletów typu Korona z ładowaniem elektrostatycznym, o polaryzacji ujemnej, przy napięciu 65 – 75 kV. IGP-DURA®xal daje się bardzo dobrze aplikować w instalacjach z ładowaniem elektrostatycznym, w zależności od koloru i receptury może jednak mieć tendencję do jonizacji wstecznej przy grubości powłoki >90 μm. Efektu jonizacji wstecznej można uniknąć przez ograniczenie prądu ładowania do <10 μA lub przez zastosowanie pierścieni odprowadzających jony (ładowanie nisko jonowe). W celu zapewnienia wydajnej aplikacji farb proszkowych IGP-DURA®xal, zalecamy stosowanie dysz płaskich. W zależności od produktu (wariant zwykłej farby bez efektu A lub wariant z efektem
perłowym na bazie miki E), odstęp pomiędzy pistoletami i detalami podczas powlekania może wynosić od 250 do 300 mm. W przypadku powlekania w trybie z długim skokiem manipulatora, szybkość urządzeń podających należy dostosować do szybkości transportu (dostosowany dostosowany przebieg sinusoidalny pistoletów). Powlekanie w trybie z krótkim skokiem manipulatora, wymaga dostosowania wysokości skoku do odstępów pomiędzy pistoletami (dostosowane punkty zwrotne pistoletów). Konieczną aplikację ręczną w trybie półautomatycznym należy zasadniczo ograniczyć do niezbędnego domalowywania trudnych do pokrycia powierzchni. W detalach powlekanych obustronnie (np. profilach), należy wierzchnią stronę powlekać jako ostatnią. Nie jest zalecana aplikacja farb proszkowych IGP-DURA®xal z wykorzystaniem pistoletów w technologii Tribo. Z reguły ładowanie trybostatyczne jest niewystarczające, aby zapewnić wydajną aplikację.

Odzysk

Ze względu na ilość niewykorzystanej mieszaniny farby i powietrza, odzyskanej przez układ separacji podczas aplikacji farb proszkowych z efektem IGP-DURA®xal, może dojść do nagromadzenia pigmentu efektowego, w przypadku odzysku filtrowego lub do redukcji pigmentu efektowego, w przypadku odzysku cyklonowego. W instalacjach lakierniczych z systemem odzysku opartym na cyklonie, najdrobniejsze cząsteczki farby proszkowej i cząsteczki odpowiedzialne za efekt nie są zawracane, są traktowane jako zanieczyszczenia i stale usuwane.
Taka separacja skutkuje zmianą proporcji efekt – kolor podstawowy. Z reguły powoduje to uzyskanie ciemniejszego odcienia koloru.

Aby podczas powlekania wykluczyć zmiany w kolorze spowodowane utratą efektu, aplikacja farby proszkowej IGP-DURA®xal z efektem, może odbywać się tylko w trybie stratnym bez odzysku. Podczas automatycznego powlekania z wykorzystaniem określonej wielkości partii, można dozować maks. 25 % farby z odzysku, o ile zapewnione jest optymalne wymieszanie ze świeżą farbą. W tym przypadku, przed rozpoczęciem produkcji zaleca się sporządzenie wzorców wartości granicznej i stosowanie ich w trakcie całej produkcji w celu kontroli koloru i efektu. W razie stwierdzenia różnic w kolorze lub efekcie należy odpowiednio zwiększyć ilość świeżej farby.

W przypadku aplikacji farby proszkowej IGP-DURA®xal bez środków odpowiedzialnych za efekt, zaleca się stałe dozowanie świeżej farby proszkowej.

Uziemienie

Podczas aplikacji farby proszkowej IGP-DURA®xal, należy zwrócić szczególną uwagę na dostateczne uziemienie. Zagwarantuje to jednolity wygląd powierzchni.

Utwardzanie

Ze względu na głęboko matową powierzchnię i wyjątkową charakterystykę powierzchni IGP-DURA®xal, nawet nieznaczne różnice w stopniu połysku są bardzo wyraźnie widoczne. Dużą uwagę należy zwrócić na proces utwardzania, ponieważ ma on istotny wpływ na stopień połysku. Równomierny rozkład temperatury w piecu jest podstawowym warunkiem uzyskania jednorodnej, głęboko matowej powłoki na wszystkich powierzchniach pokrywanych detali. Panująca w piecu temperatura ma decydujący wpływ na stopień połysku. Obniżenie temperatury detalu prowadzi do zwiększenia stopnia połysku, natomiast przekroczenie przewidzianej temperatury detalu, powoduje zmniejszenie stopnia połysku. W celu zapewnienia optymalnego sieciowania i odpowiedniego stopnia połysku IGP-DURA®xal, zalecamy przed rozpoczęciem produkcji wykonanie w warunkach produkcyjnych, profilu temperaturowego pieca lakierniczego za pomocą specjalizowanego miernika temperatury. W zależności od grubości przeznaczonych do powlekania podłoża, należy ustalić optymalną kombinację temperatury detalu i czasu utwardzania.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w rozkładzie temperatur w piecu lakierniczym, należy je skorygować przez doprowadzenie powietrza lub dodatkowe czynności wykonane w porozumieniu z producentem pieca.
Utwardzanie polakierowanych detali, powinno w każdym przypadku odbywać się w oparciu o kombinację temperatury detalu i czasu utwardzania z uwzględnieniem parametrów zalecanych przez IGP, wyznaczoną
za pomocą miernika temperatury.

W celu uzyskania wymaganego głębokiego stopnia połysku, zaleca się poniższą kombinację temperatury i czasu:

W przypadku utwardzania detali z jednego zlecenia w różnych piecach, zalecamy sporządzenie za pomocą specjalizowanego miernika temperatury, profilu temperaturowego dla każdego pieca lakierniczego i dostosowanie do siebie temperatur utwardzania wszystkich pieców.

Odporność i dane techniczne

Zawarte są w odpowiednich informacjach technicznych.

Czyszczenie

  • Powlekane elementy należy czyścić zgodnie z przepisami RALGZ 632 lub SZFF 61.01
  • W przypadku farb proszkowych z efektem należy uwzględnić Informację techniczną IGP TI 106

Obowiązująca dokumentacja

Informacje techniczne:

Zalecenia dotyczące aplikacji IGP-DURA®xal 4201 i 4601

Podane wartości są jedynie „zaleceniami”. W przypadku aplikacji produktów IGP-DURA®xal należy każdorazowo dostosować parametry instalacji lakierniczej do „produktu” przeznaczonego do stosowania.