49

IGP-ANTIGRAFFITI 492SE-A1

Farba proszkowa o grubej strukturze do zastosowań zewnętrznych o doskonałych właściwościach antigraffiti i wyjątkowej odporności chemicznej.

Pobieranie PDF

Właściwości

 • Satyna
 • Gruba struktura
 • Mika perłowa
 • Przemysłowa jakość zewnętrzna

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 12 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
RAL Metallic i indywidualne metaliczne kolory na żądanie

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Aluminum (AlMg1), 0.8 mm obróbka bezchromowa
Grubość powłoki:
80 μm - 100 μm
Temperatura detalu:
190 °C, 15 min.
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Próba zginania na trzpieniu
≤ 12 mm
DIN EN ISO 1519 2011

Test udarności
≥ 10 inchp.
ASTM D 2794 1993

Test tłoczności Erichsena
≥ 2 mm
DIN EN ISO 1520 2007-11

Test twardości Buchholza
≥ 80
DIN EN ISO 2815 2003-10

Badania starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych
QUV-SE-B-313, 200 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-3 2014-03

Badania korozyjne
Test wody kondensacyjnej, 1000h
Bez infiltracji, bez pęcherzy.
DIN EN ISO 6270-2 2018-04

Naturalny test w mgle solnej, 1000h
Bez infiltracji, bez pęcherzy.
DIN EN ISO 9227 2017-07

Badania chemiczne
Czyszczenie
Właściwości IGP-DURAclean® pozwalają na skuteczne usuwanie zabrudzeń dostępnymi na rynku środkami czyszczącymi i/lub dezynfekującymi

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być wolne od olejów, smarów i produktów utleniania. Obróbka wstępna zależy od rodzaju podłoża i wymaganej ochrony antykorozyjnej. Zalecamy następujące obróbki wstępne:

Aluminium
 • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487
 • Anodowanie wstępne
 • Bezchromowa obróbka wstępna zgodnie ze specyfikacjami GSB International i QUALICOAT
Stal
 • Fosforanowanie cynkowe
Stal ocynkowana
 • Fosforanowanie cynkowe
 • Pasywacja chromianowa (III)
 • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487

W celu lepszej ochrony przed korozją w przypadku aplikacji na stal / stal ocynkowaną, zaleca się stosowanie podkładu antykorozyjnego IGP-KORROPRIMER 10 lub IGP-KORROPRIMER 60.

Stosowność zastosowanej metody obróbki wstępnej powinna być na ogół wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok odpowiednimi metodami badawczymi. Minimalnym wymogiem dla podłoży aluminiowych / elementów ze stali ocynkowanej jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności i taśmą. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
80 μm - 100 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
190 °C15 min20 min
200 °C10 min15 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.
Możliwość odzysku
Małe porcje odzyskanego proszku można dodawać automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum. Należy przestrzegać instrukcji stosowania VR201.1.
Zgodność
Zanieczyszczenie innymi farbami proszkowymi może spowodować spadek połysku, powstawanie kraterów, utratę właściwości mechanicznych itp. Urządzenia i systemy aplikacyjne muszą być dokładnie oczyszczone przed i po użyciu proszku.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE
Pojemnik kartonowy 400 kg z antystatyczną wkładką PE
Pojemnik kartonowy 500 kg z 25 antystatycznymi torbami PE po 20 kg

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01. Muszą być również przestrzegane informacje techniczne IGP-TI 106 w przypadku efektów miki perłowej.

Usuwanie graffiti
Podczas usuwania grafitti należy przestrzegać następującej procedury:
- Czas kontaktu gaffiti z powierzchnią musi być jak najkrótszy
- Wstępne testy w celu doboru odpowiedniego środka do usuwania graffiti
- Dokładne spłukanie oczyszczonych miejsc wodą
- Czas kontaktu zmywacza do graffiti z powierzchnią musi być jak najkrótszy

Rekomendacja IGP:
- Elitarny środek do usuwania garfitti 007 firmy Crous Chemicals GmbH
- Socostript T4210P firmy Socomore
- Bonderite S-ST 1302 i Bonderite C-MC 400 firmy Henkel AG
- lub inny nieścierny środek czyszczący

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.