VR201.2 - Powłoki proszkowe IGP-Effectives®

Stosowanie farb proszkowych IGP z efektem, wyprodukowanych w technologii IGP-Effectives®

Wprowadzenie

IGP-Effectives® to innowacyjny proces uszlachetniania. Zapewnia on wyjątkową stabilność aplikacji farb proszkowych z efektem. W przeciwieństwie do standardowych farb proszkowych z efektem, parametry aplikacji i konfiguracja instalacji lakierniczej mają niewielki wpływ na efekt powlekania.
Parametry aplikacji i stosowanie odzysku powodują jedynie bardzo małe różnice w kolorze i efekcie. Niezależnie od instalacji i zastosowania, IGP-Effectives® z reguły zapewnia jednolity efekt powlekania.
Instrukcja stosowania VR 201.2 informuje użytkowników o właściwej charakterystyce powlekania IGP-Effectives®. Niniejsza instrukcja stosowania została przygotowana w celu wsparcia użytkowników podczas aplikacji farb proszkowych IGP z efektem.
Powłoki proszkowe z efektem IGP występują w pięciu głównych kategoriach aplikacji, od * do *****. Wszystkie produkty z grupy IGP-Effectives zostały sklasyfikowane jako 5 *, dlatego nie wymagają żadnych dodatkowych umiejętności od lakiernika ponad powlekanie zwykłych powłok proszkowych bez efektu.

Podstawowe informacje

Głównymi cechami tych farb proszkowych z efektem są bezpieczeństwo aplikacji, bardzo dobra rozlewność i doskonała zdolność do aplikacji w trybie lakierowania z odzyskiem. Zastosowanie technologii IGP-Effectives® znacznie obniża bardzo wysokie wymagania dotyczące stosowania farb proszkowych z efektem.
Użytkownik otrzymuje produkt, który jest łatwy i bezpieczny w użyciu zgodnie ze standardowymi kryteriami jakości w procesie aplikacji. Technologia IGP-Effectives® jest głównie stosowana w przypadku fasadowych serii produktowych o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne IGP-DURA®face 58, IGP-HWFsuperior 57 i IGP-HWFclassic 59(np. 5807U; 5703U; 5903U) i jest oznaczona literą „U” na piątej pozycji kodu produktu.

Organizacja projektu

Jeżeli powlekane elementy konstrukcyjne zabudowane są bezpośrednio obok siebie, zalecamy określić ilość pfarby proszkowej potrzebną do pokrycia całego zlecenia, z uwzględnieniem dodatkowej ilości na wykonanie wszystkich powłok farbą z jednej partii. Pozwoli to zminimalizować różnice w kolorze i efekcie podczas powlekania elementów sąsiadujących ze sobą podczas eksploatacji.
Doświadczenia pokazały, że w przypadku aplikacji z użyciem urządzeń różnych producentów (ze względu na odmienne charakterystyki generatorów wysokiego napięcia) osiągane są różne rezultaty odnośnie koloru i efektu. Parametry elektrostatyki, takie jak wartość nastawionego wysokiego napięcia, ustawienie ograniczenia prądu (µA) lub zastosowanie pierścieni odprowadzających jony, a także aplikacja farb proszkowych z efektem przy przeciwnej polaryzacji (Tribo: polaryzacja dodatnia, Korona: polaryzacja ujemna) – mają znaczący wpływ na uzyskiwany kolor i efekt.
Dodatkowy wpływ na rezultat powlekania ma kabina lakiernicza. W przypadku kabin z tworzywa sztucznego i kabin szklanych – w przeciwieństwie do kabin stalowych – izolujące ściany kabiny uniemożliwiają odpływ ładunków elektrostatycznych. Prowadzi to do powstawania różnic w kolorze i efekcie. Należy unikać aplikacji jednego zamówienia w różnych kabinach. Podczas nakładania określonej partii nie wolno zmieniać parametrów aplikacji w instalacji lakierniczej. Raz ustalone, optymalne ustawienia instalacji lub parametry aplikacji, powinny być zapisane i bezwzględnie wykorzystywane. Procedurę tę należy powtarzać także podczas powlekania w ramach kolejnych zamówień uzupełniających.
Szczególnie zalecamy wykonywanie próbek granicznych w celu sprawdzenia zgodności z zamówionym odcieniem (kontrola wejściowa), a także w celu monitorowania odcienia i wyglądu efektu podczas produkcji. Kontrola w celu ustalenia wszelkich odchyleń od granic tolerancji na powlekanych elementach musi być przeprowadzona w odpowiednim oświetleniu przed wysyłką (kontrola wyjściowa). Jeśli nie można uniknąć powlekania w różnych zakładach lub jeśli geometria detali stwarza wysokie wymagania w procesie aplikacji, zalecamy stosowanie efektowych powłok proszkowych z serii IGP-Effectives®.

Aplikacja

Aplikacja farb proszkowych IGP-Effectives® powinna być zasadniczo realizowana z wykorzystaniem pistoletów typu Korona z ładowaniem elektrostatycznym o polaryzacji ujemnej. Zalecamy nastawę napięcia w przedziale 60 – 90 kV. Ograniczenie prądu nie jest konieczne. Przy prądzie o natężeniu min. 2µA produkty mogą być aplikowane także za pomocą pistoletów typu Tribo. W takim przypadku zalecamy przygotowanie i utwardzenie płytki wzorcowej, przed rozpoczęciem produkcji. Następnie uzyskana powłoka powinna zostać porównana z zatwierdzonym wzorcem wartości granicznej. W zależności od natężenia prądu (µA), podczas aplikacji za pomocą pistoletów typu Tribo, mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniu powłoki (jaśniejsza/ciemniejsza).
Aby uzyskać jednorodną, równomierną powłokę, szczególnie na detalach o dużej powierzchni, odstęp pistoletu podczas powlekania nie powinien być mniejszy niż 180 mm. Większa odległość podczas aplikacji zapewnia najlepszy możliwy rozkład grubości powłoki na powlekanych powierzchniach. Dodatkowe środki w ramach aplikacji, gwarantujące optymalny rozkład grubości powłoki na powlekanych detalach, to optymalizacja ruchu w trybie z długim skokiem manipulatora (przez przebieg sinusoidalny) oraz dostosowanie odstępów pomiędzy pistoletami i wysokości skoku dla pracy w trybie z krótkim skokiem manipulatora. Konieczną aplikację ręczną w trybie półautomatycznym należy zasadniczo ograniczyć do niezbędnego powlekania wstępnego trudnych do pokrycia powierzchni. Jeśli nie jest to możliwe ze względów technicznych, można również zastosować ręczne nakładanie powłoki uzupełniającej farbami proszkowymi z efektem IGP-Effectives®. W takim przypadku zalecamy zachowanie odległości napylania większej niż 200 mm, przynajmniej w przypadku powlekania końcowego. Dotyczy to również aplikacji ręcznej.

Odzysk

Zasadniczo, farby proszkowe IGP-Effectives® z efektem zapewniają dużą stabilność aplikacji, a także doskonale nadają się do stosowania w trybie lakierowania z odzyskiem.
Ze względu na proporcję nakładanej farby proszkowej, która jest zawracana do obiegu przez system separacji podczas odzysku za pomocą systemów filtrowych, może wystąpić koncentracja drobnych frakcji farby proszkowej (drobnych cząstek). Podczas aplikacji IGP-Effectives® w trybie odzyskowym przy użyciu systemów cyklonowych, drobne frakcje farby proszkowej (drobne cząstki) są stale usuwane z powłoki proszkowej.
W obu przypadkach rozkład granulometryczny napylanego materiału ulega zmianie.
Aby uzyskać spójny rozkład wielkości cząstek napylanego materiału w trybie lakierowania z odzyskiem, zalecamy ciągłe dodawanie świeżej farby proszkowej.

Konserwacja i czyszczenie instalacji lakierniczej

Aby zapewnić powtarzalność rezultatów powlekania osiąganych w danej instalacji lakierniczej, należy w odpowiednich odstępach czasu wykonywać zalecane przez producenta prace konserwacyjne, polegające na wymianie zużywających się części. Kontrolę różnych funkcji np. napięcia ładowania, należy wykonywać w regularnych odstępach czasu.

Zawieszenie detali

Przed rozpoczęciem powlekania należy określić sposób zawieszenia pokrywanych detali (poziome lub pionowe). Odstępy pomiędzy powlekanymi elementami w obrębie zawieszki oraz odstępy pomiędzy zawieszkami powinny być możliwie małe i równomierne. W przypadku dużych odstępów pomiędzy zawieszkami zaleca się automatyczne włączanie i wyłączanie pistoletów za pomocą systemów rozpoznawania detali.
Ponadto należy w miarę możliwości zapewnić, aby podobne elementy były zawsze pokrywane razem.

Uziemienie

Należy unikać różnych temperatur utwardzania i różnic prędkości nagrzewania części. Ponadto grubo i cienkościenne elementy muszą być powlekane oddzielnie.

Obowiązująca dokumentacja

Informacje techniczne:

  • TI 106 Zalecenia dotyczące czyszczenia powierzchni z efektem perłowym na bazie miki
  • TI 000 Klasyfikacja efektowych powłok proszkowych

Zalecenia dotyczące aplikacji farb proszkowych z efektem IGP-Effectives®

Podane wartości są jedynie wartościami zalecanymi. W przypadku aplikacji farb proszkowych z efektem perłowym na bazie miki, należy każdorazowo dostosować parametry urządzeń lakierniczych do produktu przeznaczonego do powlekania.